สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวการร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรมต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางรับฟังและให้การช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมและทั่วถึงกับทุกฝ่าย โดยท่านสามารถเลือกส่งแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามความสะดวกของท่าน และศึกษารายละเอียด  ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

ดูขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน (PDF)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน (PDF)
(ส่งโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง "ร้องเรียน" ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000)

 กรอกแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน (ออนไลน์)

 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PDF)