งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Click

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

1.1 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคารฯ ( ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว541 ลว.6 ธ.ค.61 ) Click

   1.1.1 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินสด ( 1101010101 ) Click

   1.1.2 รายละเอียดประกอบเงินทดรองราชการ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2040306552( 1101010104 ) Click Click

   1.1.3 รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2046045351  ( 1101020603 ) Click Click

   1.1.4 รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2046045319 ( 1101020604 ) Click Click

   1.1.5 รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ-สพม.17(เงินอื่นๆ) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2046052072 ( 1101030199 ) Click Click

2. รายละเอียดประกอบลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ( 1102010101 )  Click และนอกงบประมาณ ( 1102010108 ) Click

3. รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก ( 2101010102 ) Click และบัญชีสำคัญค้างจ่าย ( 2102040102 ) Click