สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ได้ขอแจ้ง มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติเป็นทางเดียวกัน