รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 รอบสอง : ระดับประเทศ
สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ตึกวิริยะลัมภะ 3 โรงเรียนสฤษดิเดช

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี้