ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการจัดตั้งสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 249
เกียรติบัตร การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 329
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับ ม.3 และ ม.6 เขียนโดย Super User ฮิต: 673
ประชาสัมพันธ์แจ้งขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย เขียนโดย Super User ฮิต: 324
เกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance)” เขียนโดย Super User ฮิต: 630
การพัฒนาการศึกษานานาชาติ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัมนาที่ยั่งยืนของโลก เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 259
ประชาสัมพันธ์หนังสือ เรื่อง ทะเลมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 422
วุฒิบัตรอบรม“การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 1464
เกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและสร้างความเข้าใจฯ รอบสี่ เขียนโดย Super User ฮิต: 752
ฉบับปรับปรุง 31 ต.ค. 2562 : เล่มเอกสาร วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2558 / 2559 / 2560 / 2561 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 977