เกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance)”การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563

1.เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงาน
2.เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุม
3.เกียรติบัตรผู้ถอดบทเรียน
4.เกียรติบัตรวิทยากร