สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับ ม.3 และ ม.6 
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6