ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต17
เรื่อง การปรับเวลาและวันทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต17

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศ เรื่องการปรับเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563   
สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17 จึงกำหนดการปรับเวลาและวันทำงานของบุคลากร ดังประกาศต่อไปนี้

S 37224476