การประชุม Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563