จำนวนนักรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563