สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2563