ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา