hd02

  ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผอ.สพม.17 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตและการสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562  ซึ่งเป็นประชมุเชิงปฏิบัติภายใต้โครงการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ โดยมีกลุ่มเป็าหมายให้บุคลากร
ในเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้และสร้างความเข้าในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และไเ้รับเกียรติจากผู้แทน ปปช.จังหวัดจันทบุรี มาให้ความรู้ คือนายวีระ ฤทธิโชติ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

 สามารถดูภาพการประชุมทั้งหมดที่นี้