สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวการร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ต่างๆ เพื่อช่องทางรับฟังและให้การช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมและทั่วถึงกับทุกฝ่าย โดยท่านสามารถเลือก ส่งแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อส่งมาทางไปรษณีย์ ตามความสะดวกของท่าน และศึกษาดูรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

ดูขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน (PDF)ดูขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน (PDF)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ (PDF)
(ส่งถึง สพม.17 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 วงเล็บมุมซองว่าส่งเรื่องร้องเรียน)

 กรอกแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน (ออนไลน์)

 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2559 (PDF)