newwebsite

เมนูเผยแพร่ข้อมูล

ธนาคารความรู้ สพม.17

ไม่พบฟีด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
10/06/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
14/05/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
12/04/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
12/03/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
13/02/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...

นิเทศติดตามฯ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 27

Yesterday 87

Week 990

Month 2876

All 278026

Currently are 25 guests and no members online

การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

แบ่งเป็นสหวิทยาเขตดังนี้

จังหวัดจันทบุรี

  1. สหวิทยาเขตทับทิม ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ศน. เบญจวรรณ จี๊ดซัง

         1.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี        

         1.2 โรงเรียนบางกะจะ

         1.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม                         

         1.4 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

2. สหวิทยาเขตบุษราคัม ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ศน.นันทยา เศรษฐจิตต์

      2.1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์                     

      2.2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

      2.3 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร         

      2.4 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร

      2.5 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะอุปถัมภ์”

3. สหวิทยาเขตไพลิน ที่ตั้ง : โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ศน. สายทิพย์ วสุธรกุล

      3.1 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

      3.2 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม

      3.3 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

      3.4 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม          

      3.5 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

4. สหวิทยาเขตมรกต ที่ตั้ง : โรงเรียนศรียานุสรณ์ ศน. สดใส ดุลยา                            

      4.1 โรงเรียนศรียานุสรณ์     

      4.2 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ                

     4.3 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา                                  

     4.4 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 

                     

5. สหวิทยาเขตสตาร์บุษ ที่ตั้ง : โรงเรียนสอยดาววิทยา ศน.ศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์

         5.1 โรงเรียนสอยดาววิทยา                     

         5.2 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

         5.3 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม          

         5.4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร                                  

         5.5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม    

จังหวัดตราด

 1. สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ ที่ตั้ง : โรงเรียนตราษตระการคุณ ศน.พิมพ์จุฑา จั่นสังข์

      1.1 โรงเรียนตราษตระการคุณ                               

      1.2 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม                                

      1.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม                            

      1.4 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม                                       

      1.5 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร                             

      1.6 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม        

2. สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ ที่ตั้ง : โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ศน.สุริศา ริมคีรี

      2.1 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”                    

      2.2 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม                                              

      2.3 โรงเรียนประณีตวิทยาคม

      2.4 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม                            

      2.5 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

 

3. สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ ที่ตั้ง :โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ศน.ชลกิตย์ วงศ์คช

      3.1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์                              

      3.2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม                               

      3.3 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์                       

      3.4 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม                                  

      3.5 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม             

1. สหวิทยาเขตทับทิม              ศน. เบญจวรรณ

2. สหวิทยาเขตบุษราคัม           ศน. นันทยา

3. สหวิทยาเขตไพลิน                ศน. สายทิพย์ /

4. สหวิทยาเขตมรกต                ศน. สดใส /

5. สหวิทยาเขตสตาร์บุษ            ศน. ศิรินัคมน

6. สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. นันทยา / ศน. ศิรินัคมน

7. สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่         ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. นันทยา /ศน. สุริศา

8. สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์  ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. ชลกิตย์ /ศน. นันทยา