newwebsite

เมนูเผยแพร่ข้อมูล

ธนาคารความรู้ สพม.17

ไม่พบฟีด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
10/06/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
14/05/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
12/04/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
12/03/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
13/02/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...

นิเทศติดตามฯ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 17

Yesterday 87

Week 980

Month 2866

All 278016

Currently are 39 guests and no members online

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning

1.ใบประกาศผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.ใบประกาศคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.ใบประกาศวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21