ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการการศึกษา ส่งผลกระทบในทางบวกต่อประเทศชาติ

Download คู่มือ

สามารถ Download คู่มือ การใช้งานระบบ SMSS ได้ที่ http://amssplus.ubn4.go.th/smss_download/

เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.

http://psdg-obec.nma6.go.th/ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.