การติดตามรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เอกสารคู่มือการรายงาน
เพื่อจัดเก็บ เอกสารแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /คู่มือการดำเนินการ /หนังสือ หรือ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

--อ่านต่อ--

การรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อติดตามการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

-อ่านต่อ-